Skip to content

Share

2024 Voices – Citizens Speak Up!  – SWEDEN/SVERIGE

Material

Download

Det Europa vi känner idag utformades under efterkrigstiden för en mycket annorlunda verklighet än den vi har idag. Dagens verklighet formas av ackumulerade utmaningar; som sträcker sig från klimatförändringar till automatisering och ekonomiska kriser, vidare till digitala hot och den snabba spridningen av (des)information vilka  skapar ökande social oro, förvirring och frustration. Lägg till detta växande ojämlikheter som förutom det tidigare nämnda leder till att medborgarna känner sig utestängda, avsaknad av rättigheter och ett förlorat förtroende för staten och dess företrädare. Allt detta orsakat av upplevelsen att politikerna och makthavarna inte lyssnar och saknar viljan att agera för lösningar som skulle gynna medborgarna.

Det är dags för en ny strategi med ett förnyat socialt kontrakt för Europa, som verkligen representerar alla människors vilja och behov. Som viktiga intressenter i detta avtal måste medborgarna spela en central roll i utvecklingen och slutförandet av detta nya avtal.

Vår senaste rapport, ‘2024 Voices – Citizens Speak Up!‘, markerar den inledande fasen i en omfattande strategi som sträcker sig till 2030 och därefter. Rapporten lägger grunden för vårt åtagande att formulera ett förnyat socialt kontrakt som fokuserar på rättvisa, säkerställer ett brett deltagande och, framför allt, som aktivt engagerar gräsrötterna.  Rapporten samlar synpunkter från mer än 2 000 personer från sju europeiska länder – Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien och Sverige – som delade med sig av sina åsikter om fyra viktiga frågor som Europa står inför:

  • Främja den ekologiska omställningen
  • Säkerställa att demokratin tjänar alla
  • Främja inkluderande och hållbar tillväxt
  • Förbättra säkerhet och motståndskraft

Du kan läsa hela rapporten på engelska här och sammanfattningen på svenska här

För att säkerställa att rapportens resultat får det genomslag som den förtjänar anordnar vi en serie lokala evenemang i Sverige där unga medborgare, beslutsfattare och experter möts i en interaktiv debatt med fokus på att hitta lösningar på de problem som identifieras i rapporten. 

Det första evenemanget kommer att äga rum den 31 maj kl. 16.15 under Järvaveckan i Stockholm. För mer information besök: https://jarvaveckan.se/ 

Mer information om det andra evenemanget (efter EU-valet) kommer inom kort.

Kom och låt oss tillsammans skapa ett Europa som passar för det 21:a århundradet!

Med stöd av:

Medfinansierat av Europeiska unionen. De åsikter och synpunkter som uttrycks är dock författarnas egna och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionens åsikter. Varken Europeiska unionen eller den ansvariga myndigheten kan hållas ansvariga.